Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNING

§1 Informacje ogólne

 1. Rejestracja konta użytkownika na platformie wymaga akceptacji warunków niniejszego regulaminu. Użytkownik wyraża swoją zgodę podczas zakładania konta w na Platformie.
 2. W regulaminie stosuje się następujące terminy:
  1. Platforma: system informatyczny do organizowania i prowadzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zdalnych szkoleń;
  2. Użytkownik: jest to Użytkownik Platformy e-Learningowej posiadający konto na Platformie. Mechanizmem wykorzystywanym do logowania Użytkownika jest SSO (Single Sign-On). Konta w SSO dla Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (UM WZP) tworzone są automatycznie, z wykorzystaniem poświadczeń wewnętrznego systemu Urzędu. Konta SSO dla Użytkowników niebędących pracownikami UM WZP tworzone są zgodnie z regulaminem SSO dostępnym na stronie: sso.wzp.pl;
  3. Konto: zestaw danych Użytkownika oraz zasobów i uprawnień w ramach Platformy przypisanych konkretnemu Użytkownikowi. Konto posiada unikalną nazwę (login) i hasło;
  4. Prowadzący: użytkownik posiadający nadane przez Administratora Platformy uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu na Platformie;
  5. Uczestnik: użytkownik zapisany na wybrany kurs;
  6. Uczestnik niezalogowany: osoba korzystająca z zasobów Platformy bez logowania;
  7. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZP): Osoba fizyczna zatrudniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie: wyboru, powołania bądź umowy o pracę;
  8. Administrator: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (dalej RODO) oznacza Województwo Zachodniopomorskie,  reprezentowane przez Marszałeka Województwa Zachodniopomorskiego;
  9. Administrator Platformy: pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wyznaczony do wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy;
  10. Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W ramach funkcjonowania Platformy Administrator przetwarzający Dane osobowe będzie przetwarzał następujące rodzaje danych: awatar (zdjęcie), imię, nazwisko, email, adres IP, daty dostępu do serwisu oraz nazwy przypisanych kursów;
  11. Inspektor Ochrony Danych: Pracownik Urzędu wyznaczony przez Administratora do monitorowania przestrzegania zapisów RODO i przepisów krajowych o ochronie danych osobowych oraz do monitorowania polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych;
  12. Pojedyncze logowanie (ang. single sign-on, SSO) – możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. W tym przypadku możliwość uzyskania dostępu do konkretnych autoryzowanych zasobów znajdujących się w domenie wzp.pl
 3. Platforma jest dostępna poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, konserwacyjnych lub okresów awarii.
 4. Korzystanie z Platformy wymaga od użytkownika dostępu do sieci komputerowej poprzez komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowaną przeglądarką internetową. W przypadku korzystania z przeglądarki, która nie jest wspierana przez Platformę użytkownik otrzyma stosowny komunikat z listą zalecanych przeglądarek. Zaleca się korzystanie z Platformy wyłącznie na wspieranych przeglądarkach:
  1. Microsoft Internet Explorer (od wersji 9 i wyżej),
  2. Mozilla Firefox (od wersji 34 i wyżej),
  3. Opera (od wersji 12 i wyżej),
  4. Google Chrome (od wersji 35 i wyżej),
  5. Safari (od wersji 8.x i wyżej)
   oraz na urządzeniach mobilnych:
  6. Safari Mobile 4.x i nowszych,
  7. Chrome Mobile 28.x i nowszych.
 5. Na Platformie mogą być udostępniane pliki PDF. Do prawidłowego odczytu plików PDF niezbędna jest poprawna instalacja i konfiguracja odpowiedniego oprogramowania (np. Adobe Acrobat Reader lub innego).
 6. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Platformy zaleca się założenie konta oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

§2 Informacje o użytkownikach

 1. Użytkownicy są zobowiązani do podawania prawdziwych informacji o sobie: imię, nazwisko, e-mail.
 2. Podanie swoich danych jest obowiązkowe.
 3. Podczas rejestracji w systemie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez siebie informacji w zakresie koniecznym do obsługi Platformy przez Prowadzącego kurs lub szkolenie oraz Administratora Platformy,  jak również w zakresie koniecznym do obsługi systemu SSO funkcjonującego w domenie www.wzp.pl .

 

§3 Prawa autorskie

 1. Materiały dydaktyczne umieszczone na platformie są chronione prawem autorskim.
 2. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie bez zgody ich autorów jest zabronione.
 3. Materiały zamieszczane na platformie muszą być opracowane samodzielnie przez zamieszczającego. Dopuszczalne jest zamieszczenie materiałów obcych po uzyskaniu zgody twórcy i wskazaniu źródła pochodzenia materiałów. Publikowane mogą być materiały autorskie oznaczone odpowiednią licencją umożliwiającą wykorzystanie w określonym celu lub materiały przekazane do Urzędu na podstawie umowy na przekazanie odpowiednich praw autorskich. Osoba publikująca materiały cyfrowe na Platformie jest odpowiedzialna za ich umieszczanie.
 4. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

 

§4 Korzystanie z Platformy

 1. Na Platformie nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.
 2. Nie wolno prowadzić na Platformie agitacji politycznej i działalności reklamowej.
 3. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora Platformy, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Podanie nieprawdziwych danych osobowych, udostępnianie konta lub materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta i usunięciem Użytkownika z platformy.
 5. Użytkownika korzystającego z Platformy obowiązują zasady net-etykiety oraz zakaz umieszczania na platformie informacji, które powodują łamanie prawa polskiego. Nieprzestrzeganie zasad obliguje Administratora Platformy do zablokowania konta Użytkownika. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Platformy może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu.
 6. Użytkownik posiadający konto na Platformie może korzystać ze wszystkich funkcjonalności przeznaczonych dla uczestnika kursu, w tym zapisywać wyniki, brać udział w rankingu, zdobywać odznaki i otrzymywać powiadomienia. Uczestnik niezalogowany nie ma możliwości zapisywania wyników, udziału w rankingu, zdobywania odznak i otrzymywania powiadomień. Uczestnik niezalogowany nie może też brać udziału w ankiecie i testach podsumowujących oraz nie ma możliwości generowania certyfikatów ukończenia kursów.
 7. Konto na Platformie można usunąć poprzez przesłanie Administratorowi Platformy na adres e-mail (zakładka Kontakt)prośby o usunięcie konta. Prośba musi zostać wysłana z adresu e-mail zgodnego z adresem e-mail usuwanego konta.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy.

§5 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator deklaruje, iż dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (dalej RODO)oraz przepisami  krajowymi regulującymi ochronę danych osobowych.
 2. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu systemu bezpieczeństwa danych osobowych Administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je organowi nadzorczemu, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa
 3. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) każda osoba z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania. Użytkownicy, których dane dotyczą, mają także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych przez Platformę, w tym prawo do zakazania marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem ich danych osobowych.
 4. Administrator ma obowiązek otrzymania zgody od Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz profilowanie przed rozpoczęciem ich zbierania. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych Użytkownika czuwa Inspektor Ochrony Danych współpracujący z Administratorem.
 6. Administrator stosuje wdrożoną na podstawie art. 32 RODO Politykę bezpieczeństwa danych osobowych.
 7. Wszelką korespondencję wynikającą z realizacji praw przysługujących zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE oraz właściwych przepisów prawa krajowego należy kierować na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
Last modified: Thursday, 24 May 2018, 3:43 PM